Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Víztáj-védelem
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOVVAV31
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 3
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Madarassy László
beosztás Címzetes egyetemi docens
email madarassy.laszlo@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Szabadon választható az építőmérnöki (BSc) szakon
1.12 Előkövetelmények
Ajánlott előkövetelmény:
 • Vízépítés, vízgazdálkodás (BMEEOVVAT43)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a tájvédelem mérnöki ismereteit és módszereit, különösen a vízgazdálkodási beavatkozások tekintetében. Célkitűzés a komplexen szemlélet bemutatása és az, hogy a hallgató elsajátítsa az építőmérnöki alkotásokkal összefüggő a tájépítészeti ismereteket.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Ismeri a tájfogalom rendszerét: tájosztályozás, tájalkotó elemek, tájelemek, tájtípusok, tájak osztályozása
 2. Ismeri a táj esztétikai jellemzésének módszereit.
 3. Ismeri az állapotjelzők közötti főbb függvénykapcsolatokat.
 4. Ismeri a EU környezetvédelmi alapelveit.
B. Képesség
 1. Képes a táj jellemzésére és a táj több szempontú analízisére, adatokkal történő leírására.
 2. Képes természetharmonikus vízgazdálkodási mérnöki beavatkozások megtervezésére.
 3. Képes egyszerűbb tájvédelmi problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
 4. Az elkészített terveket és a kapcsolódó számításokat a műszaki leírásban, számítási és a rajzi mellékletekben rendezett formában, mérnöktől elvárt módon dokumentálja, a tervvel kapcsolatos gondolatait szóban is szakszerűen kifejezi.
 5. Képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
 1. Nyitott a tanultak más tudományterületekkel és más tantárgyakban tanultakkal való összekapcsolására (pl. környezetvédelem, gazdaságtan).
 2. Törekszik a tanultak gyakorlatban való alkalmazására.
 3. Az előadás anyagokon túl nyitott a témához kapcsolódó irodalom feltárására.
D. Önállóság és felelősség
 1. Aktívan részt vesz az előadásokon szereplő szakmai vitákban
 2. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások és egy alkalommal tanulmányi kirándulás Budapesten.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Bevezetés, a tantárgy követelmény rendszere. Fogalom-meghatározások. A tantárgy kialakulása. Tájfogalmak, a tájosztályozás. Tájalkotó elemek, tájelemek. Tájtípusok, tájak osztályozása.
2. A vízi tájkép formáinak időbeli változása. Történelmi korok szerinti változás. Évszakok változásai. Emberi, műszaki beavatkozások okozta változások. A táj hidrológiai, geológiai, morfológiai és természetföldrajzi vonatkozásai. Szegélyhatás és a szegélyek jellemzése.
3. A víz természeti értéke a tájban. Egyedi tájértéke. Tájértékelés. A tájak esztétikai jellemzése. A táj, illetve a panoráma részei, felosztása A víz tájképformáló jelentősége. Példák.
4. A tájépítészet kialakulása, és fő fogalmai főleg természetvédelem kapcsolatában. Tájrendezési elemek. Tájtípusok, tájtervezés.
5. A víz és a vízpart különböző esetei. Tározók, tavak, vízesés, természetes és mesterséges gazdasági vízfelületek, stb. Állóvizek (tavak és tározók) táji tervezése.
6. Tájértékelés, tájtervezés. Műszaki létesítmények: hidak, partfalak stb. vízi tájat karakterisztikussá tevő szerepe.
7. Természetvédelmi vízgazdálkodás A vízfelületek környezetmódosító hatása, klíma, nedvesség fluktuáció, hőmérséklet, stb.
8. Erdők szerepe és vízgazdálkodása.
9. A víz és vízpart, víztest különböző használatai. Természetharmonikus vízfolyásrendezés. Patakok, vízfolyások települési szakaszainak kialakítása.
10. A Velencei tó esettanulmánya A speciális vízi táji képek, mocsarak, nedves területek, holtágak, árterek stb. A vízi tájkép, mint esztétikai élmény.
11. A társadalom igényei a vízi tájjal kapcsolatban. A mérnöki létesítmények tájba illesztése. Környezeti hatásvizsgálatok tájvédelmi vonatkozásokban.
12. A vízépítés esztétikája A hazai víztáj védelemmel kapcsolatos feladatok, állami, önkormányzati, egyéni munkák és elvárások.
13. Tanulmányi kirándulás a budapesti Duna szakasz/Feneketlen tó víztájvédelmi értékelésére.
14. Összefoglalás. Beszámoló dolgozat megírása.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyvek:
 1. Csemez Attila: Tájtervezés – tájrendezés. Mezőgazda Kiadó. 1996.
 2. Thyll Sz. (szerk.): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken FM egyetemein és főiskoláin engedélyezett tankönyv. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 1998.
b) Jegyzetek:
 1. Madarassy László: Víztájvédelem. Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 2009.
c) Letölthető anyagok:
 1. Madarassy L.: Tározók és kistavak tervezése, elektronikus jegyzet, Budapest, 2010.
 2. Előadások anyagai
2.6 Egyéb tudnivalók
Nincs.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozatZHA.1-A.4; B.1-B.5; C.1-C.3; D.1-D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
ZH100%
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
Jelenléti követelmény az előadások legalább 50%-án való részvétel. A zárthelyi dolgozat eredménytelen, ha egyenként nem éri el az elérhető pontszám 40%-át.
A jelenléti feltétel teljesítése és eredményes zárthelyi dolgozat megléte esetén az érdemjegyet a zárthelyi dolgozatra kapott osztályzatok adja.
3.6 Javítás és pótlás
 1. A zárthelyi dolgozat a Részletes féléves ütemtervben szabályozott időpontban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén az új eredmény felülírja a korábbit.
 2. Amennyiben a 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet elérni, úgy – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első javítására. Ennek időpontját ugyancsak a Részletes féléves ütemterv szabályozza.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
felkészülés a teljesítményértékelésekre34
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása14
Összesen90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak