Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Földtani veszélyforrások
1.2 Code
BMEEOGMAV08
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta
academic rank Assistant professor
email rozgonyi.nikoletta@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Engineering Geology and Geotechnics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék mik a földtani veszélyforrások. Cél, hogy szert tegyenek arra a tudásra, amellyel a későbbiekben felismerik a mérnöki létesítmények tervezésénél, üzemeltetésénél veszélyt jelentő, földtani okokra visszavezethető környezeti tényezőket. Cél bemutatni a geológiai folyamatok mérnöki létesítményekre gyakorolt hatását (váratlan illetve kalkulálható földtani kockázatokat). Cél bemutatni a főbb földtani folyamatok, pl. a földrengések, felszínmozgások, az árvizek, a felszín alatti vizek és az antropogén hatások okozta földtani anomáliák épített mérnöki környezetben okozott hatását. Cél szakmai kirándulásokkal budapesti és Budapest környéki helyszíneken megtekinteni esettanulmányokat.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. A tantárgy sikeres teljesítése után a hallgató ismeri a főbb földtani kockázati tényezőket,
 2. ismeri a földtani veszélyforrások megjelenési módjait, várható hatásukat,
 3. ismeri a Földön eddig előfordult nagyobb mérnöki létesítményben károkat okozó katasztrófákat,
 4. ismeri Magyarország adottságait földtani veszélyeztetettségi szempontból.
 5. elkészített a megadott témában önálló munkával egy írásbeli beszámolót (tanulmány)
 6. a megadott témáról előadást tartott (szóbeli beszámoló, 10-15 dia)
B. Skills
 1. A tantárgy sikeres teljesítése után a hallgató képes jellemezni a főbb földtani kockázati tényezőket,
 2. képes jellemezni a földtani veszélyforrások megjelenési módjait, várható hatásukat,
 3. képes példákat bemutatni az eddigi katasztrófát okozó eseményekről,
 4. képes egy tetszőleges területről származó adatok felkutatására és értelmezésére,
 5. képes egy tetszőleges terület földtani és geomorfológiai adatainak összegyűjtésére mind digitális, mind papír alapú adatok alapján,
 6. képes egy adott témát önállóan feldolgozni
 7. képes egy adott földtani jelenség írásbeli (tanulmány) és szóbeli (előadás) bemutatására.
C. Attitudes
 1. A tantárgy sikeres teljesítése után a hallgató folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 3. önálló kutatómunkára nyitott,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 5. érdeklődik a geológiai folyamatok iránt,
 6. nyitott terepbejárás ismeretei bővítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. A tantárgy sikeres teljesítése után a hallgató önállóan felkutatja az interneten és nyomtatott formában található számára kijelölt területről származó eddigi adatokat,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. önállóan elkészíti a számára kijelölt terület földtani és geomorfológiai jellemzőit, és a kialakult katasztrófahelyzetet bemutató írásbeli dolgozatot, és ezt szóban is előadja hallgatótársainak,
 4. terepbejárás során felelősen viselkedik, vigyáz mind önmaga, mind társai testi épségére.
2.3 Methods
Előadások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladat, terepbejárás.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Földtani okokra visszavezethető veszélyforrások áttekintése, tárgy témaköreinek ismertetése.
2. Föld felszínén lezajló lassú geológiai folyamatok hatása, lemeztektonikai mozgások.
3. Földrengések keletkezése és földtani okok, osztályozásuk és hatásuk az épített környezetre, nemzetközi és hazai földrengések és azok gyakorisága.
4. Felszínmozgások és osztályozásuk – főbb kategóriák, Kőzetomlások, rétegcsúszás, Szeletes földcsuszamlás, suvadás és kúszás.
5. Regionális süllyedés és felszín emelkedések és ezek okai.
6. Alápincézett területek és ezek földtani kockázata.
7. Bányászati tevékenység, mint földtani veszélyforrás.
8. Vulkáni tevékenység és azok hatása, vulkanikus tevékenységgel érintett területek.
9. Klíma és időjárás hatása a földtani folyamatokra.
10. Földtani veszélyforrás terepi bemutatása, terepbejárás.
11. Földtani veszélyforrás terepi bemutatása, terepbejárás
12. Terepbejárás
13. Terepbejárás
14. Hallgatói feladatok bemutatása – prezentációk.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Könyvek:
 1. Török Á.: Geológia mérnököknek
 2. Endicott J. et. al.: Geotechnical Collapses
 3. Nagy L.: Gátszaladások a Kárpát-medencében
 4. Balázs F., Kraft J.: Pécs város településfejlődésének mérnökgeológiai vonatkozásai
b) Letölthető anyagok:
 1. Less György: Magyarország földtana, 2011, tankonyvtar.hu TAMOP 4.2.5 könyvei
 2. előadás vázlatok
 3. Schweitzer F.: Katasztrófák tanulságai, http://real-eod.mtak.hu/3674/1/MTA_ElmeletModszerGyakorlat_67_000823117.pdf
2.6 Other information
1) A terepbejárás időpontja tájékoztató jellegű, az időjárási viszonyoktól függően változhat.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: rozgonyi.nikoletta@epito.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy önállóan elkészített házi feladat (pdf tanulmány készítése az adott témából), az utolsó gyakorlaton a házi feladat témájában a hallgatótársak előtt tartott szóbeli beszámoló (előadás) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
tanulmány a kijelölt területről (pdf) HF A.1-A.6; B.1-B.7; C.1-C.6; D.1-D.4
szóbeli beszámoló (kijelölt terület bemutatása előadásban) SZB B.1-B.7; C.1-C.3, C.5; D.2-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
HF 70%
SZB 30%
Összesen 100%
A féléves érdemjegy megszerzéséhez a hallgatónak a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át el kell érni. A házi feladat és a szóbeli beszámoló eredményének is el kell külön-külön érnie az 50%-ot.
3.4 Requirements and validity of signature
A féléves érdemjegy megszerzéséhez a hallgatónak a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át el kell érni. A házi feladat és a szóbeli beszámoló eredményének is el kell külön-külön érnie az 50%-ot.
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85<=P
jó (4)74<=P<84%
közepes (3)62<=P<73%
elégséges (2)50<=P<61%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be elektronikus formában az oktatási keretrendszer Földtani veszélyforrások tantárgy felületén.
 2. A beadott és elfogadott házi feladat a 1)) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
 3. Amennyiben a pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, a pótlási héten ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés a tanórákra 14×1=14
házi feladat elkészítése 20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 12
Összesen 74
3.8 Effective date
5 February 2021
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak