Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Környezetkultúra és örökségvédelem építőmérnököknek
1.2 Code
BMEEOVVAV62
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 1
Field course (6)
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Hajnal Géza
academic rank Associate professor
email hajnal.geza@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Geodézia II. (BMEEOAFAT42)
 • Hidrológia I. (BMEEOVVAT41)
 • Talajmechanika (BMEEOGMAT42)
1.13 Effective date
1 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A szabadon választható tárgy célja az építőmérnöki szak mintatanterve alapján folyó képzés ismeretanyagának tárgyakon átívelő szintézise, és ezen ismeretanyag gyakorlati alkalmazása, valós igényt kielégítő feladatvégzésen keresztül. A félév elején meghatározott feladat mindenkor kapcsolódik a fenntarthatósághoz, és a lehetőségekhez mérten társadalmilag és szakmailag is kiemelten fontos területen valósul meg.
A tantárgy keretén belül elvégzendő feladat szakmai területen hasznos tevékenység, illetve a társadalom egyes rétegeinek életkörülményeit javító, a természetes- és épített környezet élhetőbbé tételére irányuló tevékenység. A feladat kiválasztásakor a tárgyfelelős és a hallgatók figyelembe veszik a Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium közösségének javaslatait. Az előkészítési szakasz a szorgalmi időszak, ezalatt a vizsgált terület komplex megismerése és adatok gyűjtése/adatbázisok készítése zajlik, a terepi gyakorlaton a félév közben megszerzett tudás gyakorlati felhasználása és alkalmazása valósul meg.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Áttekintéssel rendelkezik egy komplex mérnöki feladatnál használható vizsgálati módszerekről, rendelkezésre álló eszközökről, a korábbi tárgyak során megszerzett ismereteket összefüggéseiben alkalmazza.
 2. Ismeri a féléves feladat megoldásához alkalmazott adattárakat és forrásokat, melyeket későbbi mérnöki munkája során is hasznosítani tud.
 3. Megérti a lehetőségeket és a korlátokat, melyekkel későbbi szakmai élete során is találkozhat.
B. Skills
 1. Szakszerűen végez adatgyűjtést és terepi vizsgálatokat egyaránt.
 2. Megbízhatóan dolgoz fel szakirodalmakat és értékel ki mérési eredményeket.
 3. Képes a szükséges engedélyek beszerzésére, a terepi kiszállással szükséges szervezési feladatokban való részvételre.
 4. A tantárgy többi hallgatóival kooperatív módon tud együttdolgozni.
 5. A féléves eredményeket önálló dokumentációban szintetizálja és szakmailag korrekt módon közli.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az oktatókkal és a munkájukat segítő szakemberekkel, laikusokkal.
 2. Törekszik a közérthető, de mérnökileg szabatos eredményközlésre.
 3. Törekszik pontos és hibamentes munka elvégzésére.
 4. Hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés bevett és innovatív módjait, az információtechnológiai eszközöket, kreatívan él a lehetőségeivel és a rendelkezésére álló eszközökkel.
 5. Nyitott a mérnöki munkához kapcsolódó kulturális, társadalmi, környezetvédelmi és további felmerülő határterületek megismerésére, szemléletmódjuk elsajátítására.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan elvégzi a rá bízott adatgyűjtési- és terepi mérési munkákat, a lehető legjobb minőségű munkát adva ki a kezéből.
 2. Társaival felelősen együttműködik a szakmai értékek megőrzése és továbbadása érdekében.
 3. Féléves munkája során mindvégig felelősen bánik a rábízott eszközökkel, tiszteletteljes kapcsolatot épít ki a feladatban közreműködő személyekkel.
2.3 Methods
A folyamat sajátosságai az adott félévben kitűzött feladathoz kapcsolódnak, így az oktatási módszerek is változatosak, de a legjellemzőbb és a legalkalmasabb módszer ezen tárgy esetén a projektmunka. A projektmunka előkészítő fázisa a 14 hetes szorgalmi időszak, a gyakorlatba ültetése pedig az 1+5 napos terepi munka. A kurzus szakmai és társas/szociális területen jelentős mértékben járul hozzá a hallgatók kompetenciafejlődéséhez.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.A tárggyal kapcsolatos alapvető információk ismertetése, a félévi munka megtervezése a Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkolégium bevonásával.
2.Ismertető előadás a vizsgálni kívánt területről, a felmerülő mérnöki kérdésekről.
3.Ismertető előadás a vizsgálni kívánt területről, a felmerülő nem mérnöki kérdésekről.
4.Az elvégezni kívánt munkaterv összeállítása, csoportalkotás.
5.Terepbejárás, a helyszín megismerése.
6.A korábbi munkaterv felülvizsgálata, célkitűzések megfogalmazása, feladatok felosztása.
7.Adatgyűjtés, adatbázis-alkotás, szervezési feladatok önálló végzése, az óra időpontjában kötelező konzultációval.
8.Adatgyűjtés, adatbázis-alkotás, szervezési feladatok önálló végzése, az óra időpontjában kötelező konzultációval.
9.Adatgyűjtés, adatbázis-alkotás, szervezési feladatok önálló végzése, az óra időpontjában kötelező konzultációval.
10.Adatgyűjtés, adatbázis-alkotás, szervezési feladatok önálló végzése, az óra időpontjában kötelező konzultációval.
11.A megszerzett adatok és információk közös szintetizálása, egymás munkáinak megismerése.
12.A megszerzett adatok és információk közös szintetizálása, egymás munkáinak megismerése.
13.Felkészülés a terepgyakorlatra.
14.Felkészülés a terepgyakorlatra.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
A féléves feladat témájához kapcsolódó szakirodalmak, térképek, leírások, tervek, cikkek, újságok, a félév elején rendelkezésre bocsátott tananyagok és információk.
2.6 Other information
A terepi munkavégzés során előfordulhatnak zord időjárási körülmények, terepi és infrastrukturális nehézségek. A hallgatók erre lehetőségük szerint fel kell készüljenek, és a helyszínen tudniuk kell ezekhez alkalmazkodni.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve;

e-mail:
hajnal.geza@epito.bme.hu,
farkas.david@epito.bme.hu,
karay.gyongyi@epito.bme.hu.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a félévközi munka és a félév végi beszámoló alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
Félévközi munka HF1 A.1-A.2; B.1-B.4; C.1, C.4-C.5; D.1
Félév végi beszámoló HF2 A.3; B.1-B.2, B.4-B.5; C.1-C.5; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF140%
HF260%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítő hallgatók féléves eredményét a 3.3 pontban látható súlyozás alapján határozzuk meg a matematikában alkalmazott kerekítési szabályokat követve.
3.6 Retake and repeat
A feladat kooperatív csoportmunka és terepi gyakorlati jellege miatt javításra vagy pótlásra nincs lehetőség.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi terepi kiszállás 8
félévközi önálló feladatvégzés 30
nyári terepi munka 40
végső beszámoló elkészítése 14
Összesen 120
3.8 Effective date
1 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak