Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szakdolgozat
1.2 Code
BMEEOFTTATZ
1.3 Type
Module without associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 36
1.5 Evaluation
Midterm signature
1.6 Credits
10
1.7 Coordinator
name Dr. Juhász Attila
academic rank Associate professor
email juhasz.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 May 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A Szakdolgozat tárgy célja, hogy a hallgató a tanulmányai lezárásaként önálló mérnöki munka elvégzéséhez szükséges információk begyűjtésével, feldolgozásával és a szakdolgozat téma-körét áttekintő tanulmány elkészítésével alkalmasságát igazolja. A Szakdolgozat tárgy témáját a Diplomamunka kiírása tartalmazza. A té-mát a képzési és kimeneti követelmények keretein belül úgy kell megválasztani, hogy a kidolgozáshoz biztosítva legyenek a feltételek.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
  1. ismeri az alkalmazott térinformatika szakterület műveléséhez szükséges általános és szakmai elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat
  2. megfelelő ismeretekkel rendelkezik választott témakörében
  3. ismeri és érti a térinformatikai területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat
B. Skills
  1. feladata során eredményesen alkalmazza a különböző ismeretforrásokat
  2. szakszerűen, a térképi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál írásban és szóban az adott témakörökről
  3. képes átültetni az elméleti ismereteket a gyakorlatiba, alkalmazza azokat feladata elkészítésekor
C. Attitudes
  1. együttműködik a munka teljes folyamatában témavezetőjével és konzulensével
  2. folyamatosan bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeire
D. Autonomy and Responsibility
  1. felelősségteljesen dolgozik a választott tanulmány kidolgozásán
2.3 Methods
A Szakdolgozat tárgy témavezető(k) irányítása mellett teljesítendő tárgy. A munkát felkért konzulens(ek) segítheti(k). A Szakdolgozat tantárgy jellemzően személyes konzultációkkal irányított, támogatott otthoni munka.
2.4 Course outline
A Szakdolgozat tárgy keretében a hallgató tanulmányt készít, mely tanulmány a szakdolgozati téma feldolgozását bemutató munka.
A kidolgozandó feladatrészeket, annak követelményeit a Diplomamunka kiírása rögzíti.
A Szakdolgozat tárgy készítésének rendjét, tartalmi és formai követelményeit a TVSZ rendelkezé-seivel összhangban az egyes specializációfelelősök, és a specializációért felelős szervezeti egysé-gek/tanszékek állapítják meg.
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
A szakdolgozat tudományterületének megfelelő szakirodalom, különös tekintettel a témavezető által megnevezett forrásokra.
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a Szakdolgozat tárgyat kiíró tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve a konzulensekkel, illetve témavezetővel

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A Szakdolgozat tárgy keretében elkészítendő tanulmány témáját, és kidolgozandó feladatrészeket a Diplomamunka kiírása rögzíti. A munka során a hallgató a kidolgozás menetéről, az egyes részfeladatok teljesítéséről naplót és konzultációs adatlapot köteles vezetni.
3.2 Assessment methods
A Szakdolgozat tárgy keretén belül elkészítendő tanulmány folyamatos, oktatói témavezetéssel, konzultációval segített otthoni munka. A tárgy végkövetelményét jelentő féléves aláírás elsősorban a szakdolgozatot megalapozó előkészületek eredményét értékeli.
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény-értékelés)AA.1-A.3; B.1-B.3; C.1-C.2; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
Aktív részvétel (A)100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A féléves aláírás megszerzésének feltétele, a szakdolgozatot megalapozó előkészületek végrehajtása és a folyamatos konzultáció a konzulenssel / konzulensekkel.
3.5 Grading system
a tárgyból csak aláírás szerezhető.
3.6 Retake and repeat
Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a konzultációkon36
Tanulmány/ /dokumentáció elkészítése384
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása30
Összesen450
3.8 Effective date
1 May 2021
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak